First birthday photo

Birthday boy cake smash

Girl Cake Smash on a Santa Cruz beach

Cake smash 1 year old

First birthday boy

First birthday photo

1 year birthday boy